Ticker

6/recent/ticker-posts

Dr.TATTOF เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต คลินิกเลเซอร์ครบวงจร ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล การันตีคุณภาพจาก AACI

 

          ปัจจุบันการตัดสินใจเรื่องการเข้าใช้บริการคลินิก ทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และอยากมั่นใจในการให้บริการของคลินิก Dr.TATTOF จึงมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาลให้แก่ผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษา ด้วยมาตรฐาน American Accreditation Commission International (AACI) เป็นการรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาลสากลชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกกลาง ซึ่ง Dr.TATTOF สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI เรียบร้อยแล้วในหมวดหมู่ Outpatient Aesthetic Specialist Center” เป็นไปตามข้อกำหนดของ International Accreditation Standards for Healthcare Organizations V5.0 โดยนำร่องที่สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต เป็นสาขาแรก

          สำหรับมาตรฐาน AACI เป็นมาตรฐานสากลเดียวในโลกที่สามารถรับรองได้ทั้ง International Healthcare Standard และISO พร้อมกัน อีกทั้ง AACI ยังได้รับการรับรองโดย ISQUA (The International Society for Quality in Health Care) และIEEA (International society for quality in health care External Evaluation association) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงความปลอดภัย สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพการให้บริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

          นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ ประธานบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ Dr.TATTOF กล่าวว่า มาตรฐาน AACI จะช่วยเข้ามายกระดับคุณภาพสถานพยาบาลจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านการแพทย์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางแพทย์ กระบวนการรักษา มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ การติดตามผลการรักษา ระบบการป้องกันการติดเชื้อ สิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลผู้รับบริการ

            สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นการดูแลกำกับกิจการให้สถานพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดการดูแลผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาทุกมิติเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง นพ.นัทธพงศ์ กล่าว

            คุณพงศยา ตราชูนิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Dr.TATTOF กล่าวว่า นอกจากด้านการดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้ว ทาง Dr.TATTOF ยังให้ความสำคัญด้านนโยบายของบริษัท จริยธรรมองค์กร รวมถึงด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนทั่วไป ทั้งยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ อาคารสถานที่ ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย กระบวนการจัดการสวัสดิภาพ การจัดการเหตุฉุกเฉิน ระบบจัดการสาธารณูปโภค และการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ เป็นต้น

          “การผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้รับบริการได้ว่า Dr.TATTOF มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการให้เข้ากับมาตรฐานสากลสูงสุด เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เห็นผล และปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้รับบริการ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในอนาคตต่อไป คุณพงศยา กล่าวปิดท้าย