Ticker

6/recent/ticker-posts

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด “กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย” ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ใช้ทักษะทางดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม


วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก ซึ่งนอกจากความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศแล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ โดยได้จัดงาน “กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย” เพื่อเสริมสร้างความเอื้ออาทรแก่คนไข้ ผ่านกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หวังใช้ดนตรีสร้างความสุข ให้คนไข้มีความผ่อนคลาย รวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ทักษะทางดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมเล่นดนตรีพร้อมกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขให้กับผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์ วิชา Social Responsibility (วิชา CHMD 1109) แพทย์ สังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจบทบาทของแพทย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี รวมทั้งมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

รูปแบบของจัดกิจกรรมฯ เป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีโดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยวัตถุประสงค์ของ “กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย” เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังรวมถึงให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความสามารถสื่อสารพลังบวก เสริมสร้างกำลังใจต่อผู้ป่วยอีกด้วย เนื่องด้วยดนตรีเป็นภาษาสากลที่ให้สื่อสารกันทั่วโลก สามารถสื่อสารได้โดยไม่ว่าจะชนชาติ หรือภาษาใดก็เข้าใจได้ดี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้อ่อนโยน เยือกเย็นดับทุกข์ได้ชั่วขณะการรู้จักฟังดนตรีด้วยความนิยมและรู้สึกซาบซึ้งในรสของเพลงนั้น กิจกรรมทางดนตรีเป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะทำงาน หรือเวลาว่าง เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ต้องมีควบคู่กับสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่มีบทบาทต่อบุคคล ชุมชนและประเทศชาติ เพราะในขณะที่ฟังเสียงดนตรีนั้น สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดความสุขออกมา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และมีทักษะความสามารถมากขึ้นกว่าการเรียนแพทย์ธรรมดาทั่วไป โดยจะเห็นว่าในปัจจุบันนอกจากการเรียนแพทย์ตามปกติ ต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก ทักษะทางด้านวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกแล้ว เรายังส่งเสริมนักศึกษามีการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสารระหว่างคนไข้กับหมอ หรือตัวคุณหมอเองกับวิชาชีพอื่น ซึ่งเราจะปลูกฝังแต่ปีต้นๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านงานบริการสาธารณะ อันจะเป็นการปลูกฝังในเรื่องการทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน โดยรอบที่ 1 จำนวน 28 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 และ รอบที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8477, 8481 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ติดตามข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง https://www.facebook.com/PSCM.CRA และ http://pscm.cra.ac.th